м. Голосіївська
пров. Задорожний 5, корп. 2
м. Голосіївська
067 111 29 05 цілодобова консультація

Публічний договір-оферта про надання медичних послуг

Ми зобов'язуємося надавати медичні послуги на найвищому рівні, з використанням сучасних технологій та дотриманням високих стандартів безпеки.
067 111 29 05
doctor

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора 

ТОВ "НАРКОЛОГІЧНА КЛІНІКА "ПАЛЬМІРА-МЕД"

22.03.2024 року № 22/03/24

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР-ОФЕРТА 

про надання медичних послуг

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРКОЛОГІЧНА КЛІНІКА "ПАЛЬМІРА-МЕД" в особі директора Табачинського Володимира Олеговича, що діє на підставі Статуту (надалі іменується "Виконавець"), та фізична особа, яка звернулася до Виконавця для отримання медичних послуг (надалі іменується "Пацієнт"), разом іменовані як "Сторони", а кожна окремо – "Сторона", уклали цей договір про нижченаведене.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Відповідно до ст.ст. 633, 634, 641 Цивільного кодексу України цей Договір є публічним Договором (публічною офертою), що містить всі істотні умови надання Виконавцем медичних послуг та пропонує необмеженому колу фізичних осіб (Пацієнтам) отримати медичні послуги на умовах, визначених цим Договором.

1.2 Умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Пацієнтів, крім тих, кому законодавством України надані відповідні пільги в разі їх наявності.

1.3 Виконавець не має права відмовитися від укладення цього Договору за наявності у нього можливості (в тому числі технічної, кадрової, організаційної тощо) надати Пацієнту медичні послуги.

1.4 Виконавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності з медичної практики, пов’язаної з виконанням цього Договору, і несе відповідальність в разі порушення прав Пацієнта в процесі виконання Договору і реалізації Послуг. Виконавець надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику, виданої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02.11.2017 № 1354.

1.5 Договір є обов'язковим для виконання Виконавцем з моменту його оприлюднення на веб-сайті Виконавця. 

1.6 У разі, якщо законодавством України встановлено норми, які суперечать цьому Договору, перевагу при застосуванні матимуть відповідні норми законодавства України.

2. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

2.1 Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту усного або письмового звернення Пацієнта до Виконавця за отриманням медичних послуг чи вчинення інших дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору (підписання плану лікування та/або протоколу узгодження залучення третьої особи стороною договору, початок фактичного користування послугами, оплата рахунку Виконавця тощо), без підписання письмового примірника Сторонами. 

2.2 Дата першого звернення Пацієнта до Виконавця за згодою Сторін вважається датою укладення цього Договору. Пацієнт вважається ознайомленим з Договором в момент укладання Договору.

2.3 Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання даного Договору відповідно до його умов.

2.4 Укладаючи Договір, Пацієнт автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору та всіх можливих додатків до Договору.

2.5 Перед початком користування медичними послугами кожний Пацієнт зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору, тарифами на Послуги та Правилами перебування та обслуговування пацієнтів в медичному закладі Виконавця, що розміщені (оприлюднені) на офіційному веб-сайті Виконавця.

2.6 Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Сторін. Якщо Пацієнт не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір. 

2.7 Виконавець на письмову вимогу Пацієнта надає йому завірену підписом та печаткою письмову форму цього Договору.

3. ТЕРМІНИ, ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

В цьому Договорі нижченаведені терміни, поняття і визначення вживаються у такому значенні:

3.1 Медична послуга – певна дія або сукупність дій, які здійснюються медичними працівниками в медичному закладі Виконавця з метою профілактики, діагностики, лікування або реабілітації захворювань, патологій або станів Пацієнта. 

3.2 Пацієнт – фізична особа, яка звернулася до медичного закладу Виконавця для отримання медичних послуг та уклала з Виконавцем договір про надання таких послуг. У разі, якщо споживачем Послуг є малолітня або недієздатна особа, права та обов’язки, що передбачені цим Договором для Пацієнта, набуває законний представник такої особи.

3.3 Третя особа - фізична особа, що супроводжує Пацієнта та може вчиняти певні дії чи отримувати інформацію про Пацієнта після підписання протоколу узгодження про залучення її в якості сторони цього Договору (залучення здійснюється виключно за згодою Пацієнта). Перелік повноважень третьої особи встановлюється в заяві.

3.4 Наркологічна амбулаторія (далі – Заклад) – заклад охорони здоров’я, створений Виконавцем та розташований за адресою: м. Київ, провулок Задорожній 5, корпус 2.

3.5 веб-сайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою www.palmira-clinic.com.ua, яка є офіційним джерелом інформування Пацієнтів про Виконавця та послуги, що ним надаються.

3.6 Лікуючий лікар – лікар Виконавця, який надає медичні послуги Пацієнту в Закладі.

3.7 Підрядник - заклад охорони здоров'я або фізична особа-підприємець, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та залучені Виконавцем на підставі договору для надання окремих медичних послуг Пацієнтам, зокрема, але не виключно: ТОВ «РАЙЕРИНГ» та/або ТОВ «Імпульс Осокорки».

3.8 План лікування – обраний лікарем для кожного Пацієнта окремо і погоджений з Пацієнтом комплекс профілактичних, лікувальних, діагностичних, реабілітаційних заходів, медичних маніпуляцій тощо, необхідний для досягнення позитивних результатів лікування захворювання Пацієнта, із зазначенням етапів лікування, переліку медичних втручань, орієнтованих строків лікування та орієнтованої вартості лікування в цінах, що діють на день складання плану лікування. 

3.9 Графік відвідувань – графік призначених медичних послуг, в якому визначається перелік послуг, календарна дата та точний час, коли Пацієнт повинен з’явитися до Закладу для отримання таких послуг, який підписується Пацієнтом та є обов’язковим для виконання останнім. 

3.10 Інформована згода – згода Пацієнта на медичне втручання, що може оформлюватися у письмовому вигляді, шляхом підписання окремої затвердженої Виконавцем форми або відповідного формулювання у медичній документації (медичній картці тощо).

3.11 Правила - Правила перебування та обслуговування пацієнтів в Закладі, затверджені Виконавцем та обов’язкові до виконання Пацієнтом, з якими Пацієнт зобов’язаний ознайомитися до укладення договору.

3.12 Онлайн роз'яснення медичного характеру – платна консультація медичного характеру, а також інформаційно-консультативні послуги, що надаються Виконавцем Пацієнту онлайн, тобто дистанційно та шляхом використання телекомунікаційних засобів зв’язку і технологій для обміну інформацією з Пацієнтом, як правило, в режимі реального часу.

4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

4.1 Виконавець зобов’язується за дорученням та погодженням Пацієнта надати останньому (чи особі, в інтересах якої укладено цей Договір) одну або декілька платних медичних послуг з Переліку медичних послуг Виконавця, спрямованих на покращення стану здоров’я Пацієнта та відповідно до встановленого діагнозу, (далі – Послуги), а Пацієнт зобов'язується прийняти та оплатити Послуги на умовах, визначених цим Договором.

4.2 Обсяги, вид, вартість та строки надання Послуг визначаються з урахуванням здоров’я Пацієнта, медичних показань, бажань Пацієнта та технічних можливостей Виконавця.

4.3 На підставі проведеного первинного огляду Пацієнта лікуючий лікар встановлює попередній діагноз, визначає методи і можливі варіанти лікування, наслідки лікування та передбачувані результати, ступінь ризику і можливі ускладнення, докладно інформує про це Пацієнта. 

4.4 За результатами первинного огляду лікар складає План лікування, що визначає узгоджений Сторонами обсяг Послуг та їх попередню вартість. Необхідною умовою виконання Договору є згода Пацієнта із запропонованим Планом лікування, що засвідчується підписом Пацієнта.

4.5 Впродовж дії Договору Сторони можуть скласти декілька Планів лікування (в такому випадку умови додаткового Плану лікування будуть доповненням до попереднього Плану лікування) або змінити План лікування. 

4.6 Пацієнт погоджується, що при необхідності провести додаткове обстеження або отримати консультацію профільного медичного спеціаліста, який відсутній у Виконавця, він зобов’язаний пройти таке обстеження або консультацію в строки, встановлені Виконавцем, оплачуючи ці послуги за тарифами відповідних медичних закладів. 

4.7 У випадку необхідності надання Пацієнтам лікування для відновлення різко порушених або втрачених життєво-важливих функцій організму (в тому числі інтенсивна терапія, реанімаційні заходи, тощо), Виконавець на підставі договору залучає для цього Підрядника, що має можливість надання Пацієнту відповідного лікування, оплата вищевказаних Послуг не включається до вартості Послуг за цим договором та здійснюється Пацієнтом згідно умов та тарифів Підрядника.

4.8 У зв’язку з тим що Виконавець не має можливості забезпечити Пацієнту необхідне лікування для відновлення різко порушених або втрачених життєво-важливих функцій організму (реанімаційних заходів) через відсутність матеріально-технічних і кадрових засобів, Виконавець не несе відповідальності за наслідки відмови Пацієнта від надання Послуг Підрядником. Відмова Пацієнта від Послуг Підрядника, вважається також відмовою від надання послуг за цим Договором.

5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1 Послуги надаються в медичному закладі Виконавця відповідно до Правил, з використанням сертифікованого обладнання та дозволених до використання медичних виробів та матеріалів.

5.2 Лікуючий лікар призначається Виконавцем за погодженням із Пацієнтом.

5.3 Надання Послуг здійснюється відповідно до Інформованої добровільної згоди Пацієнта на проведення діагностики, лікування, операції та знеболення, яка оформлюється у встановленій законодавством України формі та може додатково оформлюватися в формі, визначеній Виконавцем, перед наданням першої Послуги та перед наданням Послуг, перелік яких визначається Виконавцем. Сторони погодили, що підписання інформованих згод є необхідною попередньою умовою для початку надання Послуг.

5.4 Послуги надаються за попереднім записом, який здійснюється за телефоном. Надання Послуг без попереднього запису можливо виключно у випадках відсутності попереднього запису на цей час інших Пацієнтів. Дата та час надання кожної Послуги погоджується Виконавцем та Пацієнтом в усній або письмовій (шляхом підписання графіка відвідувань) формі.

5.5 Дату та час надання кожної Послуги може бути змінено з ініціативи Пацієнта до настання строку надання такої Послуги.

5.6 У разі запізнення Пацієнт зобов’язаний заздалегідь попередити про це адміністратора Закладу. У разі запізнення, що призвело до зміщення графіку прийому, Пацієнту призначається інший час візиту на розсуд Виконавця.

5.7 Дату та час надання кожної Послуги може бути змінено з ініціативи Виконавця у разі:

5.7.1 Якщо стан здоров’я Пацієнта перед початком надання Послуги унеможливлює її надання або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень, загрози життю чи здоров’ю Пацієнта або інших тяжких чи негативних наслідків.

5.7.2 Виникнення обставин непереборної сили, які унеможливлюють надання Послуги Виконавцем.

5.8 Виконавець не має права розголошувати третім особам інформацію про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя Пацієнта, яка стала відома у зв’язку із виконанням цього Договору, крім випадків, передбачених законодавством України.

6. НАДАННЯ ОНЛАЙН РОЗ'ЯСНЕНЬ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ

6.1 Виконавець зобов’язується за дорученням та погодженням Пацієнта надати останньому (чи особі, в інтересах якої укладено цей Договір) одну або декілька платних медичних послуг із застосуванням онлайн консультування, а Пацієнт зобов'язується прийняти та оплатити Послуги на умовах, визначених цим Договором.

6.2 Якщо фізична особа оплачує послуги, це є повним і беззаперечним Акцептом цієї Оферти та прийняттям викладених у цьому Договорі умов.

6.3 Для отримання онлайн роз'яснень необхідно: звернутися до Виконавця для запису; внести платіж в розмірі 100% вартості онлайн консультування; в обумовлений час проведення онлайн консультування мати при собі ноутбук або персональний комп’ютер, або мобільний телефон з можливістю доступу до мережі Інтернет.

6.4 Після здійснення попередньої оплати Замовник надсилає Виконавцю квитанцію про оплату Послуг, після чого Виконавець підтверджує дату та час отримання інформаційно-консультативних послуг онлайн.

6.5  У разі технічних несправностей, хвороби або відрядження лікаря, Виконавець має право перенести онлайн консультування за погодженням з Пацієнтом на інший час або провести заміну лікаря.

6.6 У випадку неможливості надання онлайн консультування через не підключення Пацієнта на консультацію до лікаря, відмови Пацієнта від подальшого отримання онлайн консультування, порушення Пацієнтом умов цього Договору, Виконавець не повертає Пацієнту вартість такої консультації.

6.7 Пацієнт не має права відмовитись від оплати погодженої та фактично наданої онлайн консультації.

6.8 Пацієнт має право:

- До моменту замовлення медичних послуг отримати повну інформацію про медичні послуги, які надаються Виконавцем.

- Отримувати достовірну та повну інформацію про стан свого здоров'я, після проведення онлайн консультування.

- Отримувати достовірну та повну інформацію про протипоказання, можливі ускладнення та ризики (в тому числі для життя та здоров’я), прогноз можливого розвитку захворювання при наданні онлайн консультацій.

- Вибрати метод лікування відповідно до рекомендацій лікуючого лікаря, якщо лікарем визначено кілька варіантів плану лікування, попередньо ознайомившись із результатами обстеження, діагнозом, методами лікування, пов'язаним з ними ризиком, перевагами й недоліками різних планів лікування, можливими ускладненнями.

- На таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.

- Звернутися до Виконавця з пропозиціями, заявами, відгуками тощо щодо наданих онлайн консультацій.

6.9 Виконавець має право:

- Проводити акції, надавати знижки та додаткові пільги на Послуги.

- Отримувати оплату за надані Послуги в порядку, передбаченому цим Договором.

- Отримувати, зберігати та використовувати інформацію про Пацієнта відповідно до вимог законодавства України про захист персональних даних.

- Надати неповну інформацію про стан здоров'я Пацієнта, у разі, якщо інформація про хворобу Пацієнта може погіршити стан його здоров'я або зашкодити процесу лікування.

- Здійснювати аудіозапис телефонних розмов з Пацієнтом та онлайн медичних консультацій.

- Зі згоди Пацієнта вести фото та/або відео фіксацію процесу надання Послуг та в подальшому використовувати знеособлені результати такої фіксації в рекламних, маркетингових, навчальних та інших цілях, що не суперечать законодавству України.

- Перенести візит у випадку непередбаченої відсутності лікаря або призначити іншого лікаря для проведення лікування за згодою Пацієнта.

- Скеровувати Пацієнта до інших профільних медичних спеціалістів, в тому числі до іншого закладу охорони здоров'я, з метою уточнення діагнозу та вибору оптимального плану лікування.

- Не починати (або призупинити) надання Послуг у випадках:

(1) при виникненні заборгованості у Пацієнта з оплати онлайн консультації (до моменту повного погашення такої заборгованості);

(2) виявлення у Пацієнта під час обстеження захворювання (патології), лікування якого не можливе лікарями Виконавця через ліцензійні обмеження, кваліфікацію медичного персоналу або технічну оснащеність або при відмові Пацієнта від лікування такої патології;

(3) перебування Пацієнта у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння або в іншому хворобливому стані, що перешкоджає наданню якісних онлайн консультації.

- Відмовити в будь-який момент у наданні Послуг (за умови, що така відмова не загрожуватиме життю Пацієнта) в наступних випадках:

(1) надання Пацієнтом неповних та /або недостовірних даних про свою особу та/ або стан свого здоров’я;

(2) наявність медичних протипоказань до проходження лікування методами, які були визначені Сторонами;

(3) відмови Пацієнта пройти необхідні для проведення подальшого лікування обстеження;

(4) у разі якщо Пацієнт наполягає на використанні лікарських засобів чи застосуванні методів діагностики та лікування, що не дозволені до застосування на території України;

(5) недотримання Пацієнтом встановлених лікуючим лікарем приписів або графіку лікування;

(6) порушення Пацієнтом умов цього Договору.

6.10 Пацієнт зобов’язаний:

- До укладання Договору ознайомитися з тарифами Виконавця.

- Не пізніше ніж за 24 години повідомити по телефону про неможливість явки на заплановану онлайн консультацію.

- Повідомити весь перелік лікарських засобів, які застосовує Пацієнт, а також про всі відомі хвороби, результати діагностичних досліджень (МРТ, КТ, аналізи крові, сечі тощо), вади, алергічні чи специфічні реакції на лікарські засоби і продукти харчування та іншу суттєву інформацію про стан свого здоров’я.

- Точно і своєчасно виконувати усні чи письмові приписи і рекомендації лікаря.

- Надавати оригінали чи копії документів, що містять інформацію про стан свого здоров’я, які необхідні Виконавцю для надання онлайн консультування.

- Оплачувати вартість онлайн консультування в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

6.11 Виконавець зобов’язаний:

- Провести в узгоджений із Пацієнтом час онлайн консультацію для встановлення попереднього діагнозу, обсягу необхідного лікування і проінформувати Пацієнта про результати.

- Вивчити результати діагностики та обстеження з метою встановлення остаточного діагнозу провести їх, а при відсутності можливостей для цього - проінформувати Пацієнта і скерувати його для проходження обстеження до іншого закладу охорони здоров'я або профільного медичного спеціаліста.

- Забезпечити та рекомендувати найбільш безболісні та раціональні методи лікування відповідно до медичних показань.

- Інформувати Пацієнта про обставини, що можуть виникнути та привести до збільшення обсягу надання онлайн консультування, про можливі ризики та ускладнення, що можуть виникнути в ході надання онлайн консультування.

Надати Пацієнту лікарські призначення та рекомендації під час надання онлайн консультування.

- На вимогу Пацієнта надавати інформацію про режим роботи Виконавця, умови та порядок надання онлайн консультування.

- Дотримуватися абсолютної конфіденційності інформації про стан здоров'я, результати медичних обстежень та оглядів, інтимну та сімейну сторони життя Пацієнта. 

6.12 Виконавець не несе відповідальності у разі виникнення ускладнень у Пацієнта або за шкоду, заподіяну життю і здоров’ю Пацієнта в результаті: 

- невиконання Пацієнтом обов’язків, передбачених цим Договором, в тому числі приписів і рекомендацій лікаря;

- неповідомлення Пацієнтом суттєвої інформації про стан здоров’я Пацієнта;

- використання лікарських засобів і виробів медичного призначення неналежної якості або таких, які не були призначені лікарем Виконавця;

- розвитку захворювань або патологій, які не пов’язані з виконанням даного Договору;

- настання побічних ефектів від застосування лікарських засобів і препаратів, на можливість настання яких виробник таких лікарських засобів і препаратів вказував в анотації до них;

- отримання онлайн консультацій і / або медичної допомоги від третіх осіб, в тому числі і від фахівців іншого медичного закладу;

- отримання неточних результатів в процесі проведення неякісних лабораторних досліджень.

6.13 Виконавець не несе відповідальності за перебої в наданні онлайн консультацію, якщо вони були викликані незалежними обставинами, пов’язаними з: перебоями в електроживленні; глобальними перебоями в роботі мережі Інтернет; збоями систем маршрутизації; збоями в розподіленої системі доменних імен; збоями, викликаними спробами і / або несанкціонованим адмініструванням третіми особами інтернет-ресурсів або DDoS-атаками у випадках, коли такі обставини не дозволяють отримати доступ до онлайн консультації; неполадками у Інтернет-провайдера, тощо.

6.14 Пацієнт несе відповідальність за свою поведінку в момент проведення онлайн консультації. 

6.15 Пацієнт несе повну відповідальність за свої рішення і дії при виконанні цього Договору.

6.16 Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, зокрема, якщо доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання Договору.

6.17 Претензії щодо якості послуг розглядаються у письмовому вигляді, що подаються на ім’я керівництва Виконавця, де зазначаються конкретні недоліки та вимоги.

7. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

7.1 Вартість Послуг, що надаються за цим Договором, визначається відповідно до їх обсягу та затверджених Виконавцем тарифів на Послуги. Тарифи на Послуги мають юридичну силу угоди про узгоджену ціну.

7.2 Попередня вартість Послуг зазначається в Плані лікування та не включає вартість лікування прихованих патологій, які можуть бути виявлені в процесі лікування. Ціни, вказані в Плані лікування, дійсні протягом строку, зазначеного в Плані лікування. Після спливу цього строку вартість Послуг визначається виходячи з діючих на момент надання Послуги тарифів Виконавця. 

7.3 Послуги оплачуються Пацієнтом одним із нижченаведених способів за вибором Пацієнта:

(1) оплата готівкою в касу Виконавця;

(2) оплата за допомогою платіжної картки з використанням платіжного пристрою банку Виконавця;

(3) оплата рахунків Виконавця за безготівковим розрахунком.

7.4 Послуги оплачуються Пацієнтом в день надання Послуги - до надання Послуги або безпосередньо після її надання, в розмірі повної вартості наданої Послуги в конкретне відвідування.

7.5 Пацієнт має право здійснити попередню оплату Послуг, визначених Планом лікування. Вартість Послуг, сплачених Пацієнтом як попередня оплата, не може бути переглянута Виконавцем у разі зміни тарифів на Послуги та встановлюється відповідно до тарифів, діючих на день оплати.

7.6 На окремі види Послуг, які передбачають попередні витрати Виконавця, Пацієнтом обов’язково вноситься передоплата в розмірі, визначеному Виконавцем. Розмір передоплати та строк її внесення може зазначатися в Плані лікування та/або в рахунку, який заздалегідь надається Пацієнту.

7.7 Послуги за безготівковим розрахунком надаються тільки за умови 100 % попередньої оплати. 

7.8 Якщо сума вартості всіх складових наданих Послуг перевищує внесену Пацієнтом попередню оплату, то різницю Пацієнт повинен погасити не пізніше дня закінчення надання Послуг.

7.9 У разі недостатності у Пацієнта грошових коштів для оплати отриманих Послуг заборгованість Пацієнта перед Виконавцем може бути оформлена додатковою угодою про оплату Послуг з розстрочкою платежів.

7.10 Лікування за страховкою надається за умови попереднього укладання Виконавцем відповідного Договору зі страховою компанією.

7.11 Пацієнту може надаватися знижка на вартість Послуги, розмір якої визначається в порядку,встановленому Виконавцем. У випадку, якщо вартість Послуг, які були надані Пацієнту,розрахована зі знижкою то при відмові Пацієнта від отримання Послуг та/або їх частини,сплачені кошти не повертаються. У випадку, якщо Пацієнт відмовляється від отримання Послуг, що не були оплачені ним в повному обсязі то вартість Послуг, що були надані Пацієнту, але не оплачені, розраховується за загальними тарифами Виконавця, без врахування знижки.

7.12 Якщо в процесі надання Послуг виникає потреба в їх коригуванні (наданні додаткових послуг або зміні Плану лікування), то відповідному коригуванню піддається і остаточна вартість Послуг за Договором. Такі зміни Сторони узгоджують до моменту надання додаткових або змінених Послуг. Пацієнт має право відмовитися від коригування Послуг та продовжувати отримувати Послуги згідно узгодженого Плану лікування. Якщо така відмова унеможливлює продовження надання Послуг за медичними показаннями, Виконавець має право в односторонньому порядку припинити дію цього Договору, а Пацієнт зобов’язаний оплатити вартість фактично отриманих Послуг. Якщо Пацієнт не заперечує проти зміни або доповнення Плану лікування, то надання Послуг продовжується відповідно до нових умов та з підписанням нового або додаткового Плану лікування.

7.13 Якщо з вини Виконавця Послуги надаються не в повному обсязі, вартість ненаданих та сплачених Послуг відшкодовується Пацієнту протягом трьох робочих днів з моменту звернення Пацієнта із відповідною заявою. 

7.14 У випадку неможливості надання Послуг (частини Послуг) через нез’явлення Пацієнта на прийом до лікаря чи на процедуру, відмови Пацієнта від подальшого отримання Послуг (в тому числі на підставі п. 4.8 цього Договору), порушення Пацієнтом умов цього Договору Виконавець протягом трьох робочих днів з моменту звернення Пацієнта повертає йому сплачену суму попередньої оплати, за вирахуванням фактично понесених Виконавцем витрат з надання Послуг та штрафу в розмірі 40% від вартості узгоджених Сторонами в Плані лікування, проте не наданих Послуг (окрім випадків передбачених п.7.11 цього Договору).

7.15 Пацієнт не має права відмовитись від оплати погоджених та фактично наданих Послуг.

7.16 В усіх випадках, коли вартість наданих Пацієнту Послуг прямо не визначена Планом лікування, в тому числі коли Послуги, визначені в Плані лікування, надані не в повному обсязі, вартість таких Послуг (частини Послуг) визначається відповідно до діючих тарифів Виконавця.

7.17 Загальна вартість Послуг за цим Договором визначається сумарною вартістю всіх наданих Пацієнту Послуг.

7.18 Умови цього розділу щодо оплати Послуг не поширюється на випадки надання Пацієнтам медичних послуг, які оплачуються страховиками відповідно до договорів добровільного медичного страхування або іншими третіми особами. Будь-які медичні послуги за цим Договором можуть бути сплачені третьою особою на підставі окремого договору між третьою особою та Виконавцем.

8. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ

8.1 Приймання-передача наданих Послуг здійснюється в усній формі чи на вимогу Виконавця або Пацієнта шляхом оформлення Акту приймання-передачі наданих послуг (далі – Акт), який складається Виконавцем в двох примірниках та надається Пацієнту для підписання.

8.2 Пацієнт зобов’язаний підписати обидва примірника Акту або надати письмову мотивовану відмову від його підписання.

8.3 У разі якщо Пацієнт не надав письмову мотивовану відмову від підписання Акту Послуга вважається належним чином наданою Виконавцем та належним чином прийнятою Пацієнтом.

8.4 За наявності письмової мотивованої відмови від підписання Акту Виконавець протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів розглядає таку відмову та в письмовій формі повідомляє Пацієнта про результати розгляду.

8.5 Якщо Пацієнту надано декілька Послуг, Виконавець має право скласти один Акт в двох примірниках, в якому зазначити весь перелік наданих Послуг.

9. ПРАВА СТОРІН

9.1 Пацієнт має право:

9.1.1 Приєднатися до цього Договору на запропонованих Виконавцем умовах.

9.1.2 До моменту замовлення медичних послуг отримати повну інформацію про медичні послуги, які надаються Виконавцем.

9.1.3 Узгодити з Виконавцем орієнтовану вартість Послуг шляхом підписання Плану лікування.

9.1.4 Отримати Послуги належної якості.

9.1.5 Отримувати достовірну та повну інформацію про стан свого здоров'я, у тому числі ознайомлюватись з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров'я, які зберігаються у Виконавця.

9.1.6 Отримувати достовірну та повну інформацію про протипоказання, можливі ускладнення та ризики (в тому числі для життя та здоров’я), прогноз можливого розвитку захворювання при наданні Послуг.

9.1.7 Вибрати метод лікування відповідно до рекомендацій лікуючого лікаря, якщо лікарем визначено кілька варіантів плану лікування, попередньо ознайомившись із результатами обстеження, діагнозом, методами лікування, пов'язаним з ними ризиком, перевагами й недоліками різних планів лікування, можливими ускладненнями.

9.1.8 Вимагати заміни лікуючого лікаря.

9.1.9 При зміні в процесі лікування Плану лікування та попередньої орієнтованої вартості Послуг Пацієнт вправі на свій вибір: 

(1) погодитись з новим /додатковим Планом лікування та узгодити його вартість;

(2) відмовитися від запропонованих змін та продовжити лікування на узгоджених раніше умовах; 

(10) розірвати Договір та провести розрахунки за фактично надані Послуги.

9.1.10 На таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.

9.1.11 На усунення недоліків наданої Послуги.

9.1.12 Звернутися до Виконавця з пропозиціями, заявами, відгуками тощо щодо наданих Послуг.

9.1.13 Відмовитись від отримання Послуги (частини Послуги) в будь-який момент дії Договору, попередньо сплативши всі фактично надані на момент відмови Послуги.

9.2 Виконавець має право:

9.2.1 Вносити зміни до цього Договору, а також до переліку Послуг, змінювати ціну кожної Послуги.

9.2.2 Проводити акції, надавати знижки та додаткові пільги на Послуги.

9.2.3 Отримувати оплату за надані Послуги в порядку, передбаченому цим Договором.

9.2.4 Отримувати, зберігати та використовувати інформацію про Пацієнта відповідно до вимог законодавства України про захист персональних даних.

9.2.5 В разі необхідності, за попереднім погодженням з Пацієнтом, вносити зміни в План лікування. 

9.2.6 Самостійно визначати і призначати медичних працівників, які надаватимуть Послуги Пацієнту.

9.2.7 У разі виникнення невідкладних станів, непередбачуваних ситуацій чи ускладнень під час проведення медичних втручань - самостійно визначати обсяг всіх необхідних та можливих заходів з їх усунення. 

9.2.8 Надати неповну інформацію про стан здоров'я Пацієнта, обмежити можливість його ознайомлення з окремими медичними документами у разі, якщо інформація про хворобу Пацієнта може погіршити стан його здоров'я або зашкодити процесу лікування.

9.2.9 Здійснювати аудіозапис телефонних розмов з Пацієнтом.

9.2.10 Вести фото та/або відео фіксацію процесу надання Послуг та в подальшому використовувати знеособлені результати такої фіксації в рекламних, маркетингових, навчальних та інших цілях, що не суперечать законодавству України.

9.2.11 Перенести візит у випадку непередбаченої відсутності лікаря або призначити іншого лікаря для проведення лікування за згодою Пацієнта.

9.2.12 В разі запізнення Пацієнта в односторонньому порядку змінити строк надання Послуг або відмінити надання таких Послуг.

9.2.13 Скеровувати Пацієнта до інших профільних медичних спеціалістів, в тому числі до іншого закладу охорони здоров'я, з метою уточнення діагнозу та вибору оптимального плану лікування.

9.2.14 Не починати (або призупинити) надання Послуг у випадках:

(1) відмови Пацієнта від підписання інформованих згод, заповнення анамнезу (анкети здоров’я); 

(2) при виникненні заборгованості у Пацієнта з оплати Послуг (до моменту повного погашення такої заборгованості);

(3) виявлення у Пацієнта під час обстеження захворювання чи станів, лікування яких неможливе в Закладі через ліцензійні обмеження, кваліфікацію медичного персоналу або технічну оснащеність або при відмові Пацієнта від лікування такої патології, якщо це унеможливлює надання Послуг за Планом лікування;

(4) перебування Пацієнта у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння або в іншому хворобливому стані, що перешкоджає наданню якісних Послуг;

(5) неприбуття Пацієнтом у встановлені дату та час для отримання відповідних Послуг.

9.2.15 Відмовити в будь-який момент у наданні Послуг (за умови, що така відмова не загрожуватиме життю Пацієнта) в наступних випадках:

(1) надання Пацієнтом неповних та /або недостовірних даних про свою особу та/ або стан свого здоров’я;

(2) наявність медичних протипоказань до проходження лікування методами, які були визначені Сторонами;

(3) відмови Пацієнта пройти необхідні для проведення подальшого лікування обстеження;

(4) у разі якщо Пацієнт наполягає на використанні лікарських засобів чи застосуванні методів діагностики та лікування, що не дозволені до застосування на території України;

(5) недотримання Пацієнтом встановлених лікуючим лікарем приписів або графіку лікування;

(6) порушення Пацієнтом Правил перебування та обслуговування пацієнтів в Закладі.

10. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

10.1 Пацієнт зобов’язаний:

10.1.1 До укладання Договору ознайомитися з тарифами Виконавця, Правилами.

10.1.2 Вчасно прибути до Закладу в дату та час надання Послуг.

10.1.3 Завчасно повідомляти Заклад про об’єктивну неможливість з’явитися на прийом чи на процедури.

10.1.4 Під час перебування на території Закладу неухильно дотримуватися Правил Виконавця.

10.1.5 До початку надання Послуг повідомити лікуючому лікарю весь перелік лікарських засобів, які застосовує Пацієнт, а також про всі відомі хвороби, вади, алергічні чи специфічні реакції на лікарські засоби і продукти харчування та іншу суттєву інформацію про стан свого здоров’я.

10.1.6 Точно і своєчасно виконувати усні чи письмові приписи і рекомендації лікуючого лікаря, дотримуватися Плану лікування, своєчасно з’являтися на призначені додаткові обстеження, контрольні та профілактичні огляди.

10.1.7 Надавати оригінали чи копії документів, що містять інформацію про стан свого здоров’я, які необхідні Закладу для надання Послуг.

10.1.8 Повідомляти лікуючого лікаря про покращення або погіршення самопочуття, появу або зникнення симптомів та іншу інформацію про зміни стану свого здоров’я протягом строку лікування.

10.1.9 Не займатися самолікуванням і узгоджувати з медичним персоналом Закладу прийом будь-яких лікарських і гомеопатичних препаратів, БАДів, застосування народних та нетрадиційних методів лікування, заняття різновидами спорту, фізичні навантаження тощо.

10.1.10 Приймати надані Послуги належної якості та підписувати Акти.

10.1.11 Оплачувати вартість Послуг в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

10.1.12 Сплатити вартість непогоджених додаткових Послуг, які було надано Виконавцем з метою уникнення негативних наслідків для життя або здоров’я Пацієнта.

10.1.13 Підписувати інформовані згоди на проведення діагностики, лікування та знеболення, анкети Виконавця. 

10.1.14Негайно (в той же день) повідомляти Виконавця про виявлені недоліки в процесі отримання Послуг, шляхом письмового звернення до Виконавця.

10.2 Виконавець зобов’язаний:

10.2.1 Провести в узгоджений із Пацієнтом час первинний огляд Пацієнта для встановлення попереднього діагнозу, обсягу необхідного лікування, розрахунку вартості лікування і проінформувати Пацієнта про результати.

10.2.2 За необхідності додаткових методів обстеження з метою встановлення остаточного діагнозу провести їх, а при відсутності можливостей для цього - проінформувати Пацієнта і скерувати його для проходження обстеження до іншого закладу охорони здоров'я або профільного медичного спеціаліста.

10.2.3 Надати Послуги належної якості відповідно до поставленого остаточного діагнозу, Плану лікування і розрахунку вартості, узгоджених Сторонами.

10.2.4 Забезпечити надання Пацієнтові всіх необхідних Послуг, передбачених Договором та узгодженим Планом лікування.

10.2.5 Створити належні і безпечні умови перебування Пацієнта у Закладі.

10.2.6 Забезпечити найбільш безболісні та раціональні методи лікування відповідно до медичних показань.

10.2.7 Інформувати Пацієнта про обставини, що можуть виникнути та привести до збільшення обсягу надання Послуг, про можливі ризики та ускладнення, що можуть виникнути в ході надання Послуг.

10.2.8 При змінах в процесі лікування узгодити з Пацієнтом додатковий або новий План лікування та його орієнтовну вартість.

10.2.9 Надати Пацієнту лікарські призначення та рекомендації після надання Послуги. 

10.2.10 На вимогу Пацієнта надавати інформацію про режим роботи Виконавця, умови та порядок надання Послуг.

10.2.11 Після закінчення лікування надати на вимогу Пацієнта виписку з медичної карти, копії результатів обстежень, довідки, цифрові носії за домовленістю тощо.

10.2.12 Дотримуватися абсолютної конфіденційності інформації про стан здоров'я, результати медичних обстежень та оглядів, інтимну та сімейну сторони життя Пацієнта.

10.2.13 Використовувати лікарські засоби та медичні вироби, дозволені для використання в України.

10.2.14 Вести та зберігати медичну документацію і звітність відповідно до вимог законодавства України.

11. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ

11.1 Послуги надаються медичними працівниками Закладу, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до законодавства України. Певні види Послуг можуть надаватися різними медичними спеціалістами Виконавця. 

11.2 Послуги надаються відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та/або протоколів медичної допомоги, затверджених МОЗ України. 

11.3 Якість наданих Послуг повинна відповідати вимогам законодавства України.

11.4 Послуги повинні бути безпечними для здоров’я Пацієнта.

11.5 Контроль якості надання медичної допомоги здійснюється у випадках, в порядку та в строки, що передбачені законодавством України

12. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ПАЦІЄНТА

12.1 Приєднанням до цього договору Пацієнт надає Виконавцю згоду на збір, обробку та використання персональних даних Пацієнта в обсязі та способами, передбаченими чинним законодавством України, а також на внесення своїх персональних даних до локальної інформаційної системи Виконавця.

12.2 Обробка персональних даних за цим Договором необхідна виключно для цілей охорони здоров'я, встановлення медичного діагнозу, для забезпечення лікування або надання медичних послуг.

12.3 Виконавець зобов’язується забезпечити конфіденційність та безпеку персональних даних Пацієнта під час їх обробки. Працівники Виконавця здійснюють обробку персональних даних Пацієнта виключно у зв’язку з виконанням їхніх професійних обов’язків та зобов’язуються не допускати розголошення персональних даних, які їм були довірені або стали відомі у зв’язку з виконанням професійних, службових та трудових обов’язків.

12.4 Пацієнт надає згоду на використання Виконавцем наданих ним контактних даних з метою інформування Пацієнта, здійснення зв’язку із Пацієнтом; для надіслання повідомлень медичного, інформаційного та (або) рекламного характеру; надсилання повідомлень, текст яких може містити персональну та конфіденційну інформацію про Пацієнта. За письмовою заявою Пацієнта контактні дані останнього виключаються зі списку адресатів для інформаційних та рекламних повідомлень. 

13. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

13.1 Конфіденційною за цим Договором визнається інформація про факт звернення Пацієнта за медичною допомогою, встановлений діагноз, перелік наданих Послуг, а також інша інформація, яка відповідно до чинного законодавства є конфіденційною інформацією (інформацією з обмеженим доступом).

13.2 Сторони беруть на себе зобов’язання щодо дотримання конфіденційності інформації, отриманої під час виконання Сторонами положень даного Договору.

13.3 Сторони погоджуються, що зобов’язання щодо конфіденційності, передбачені цим розділом, мають безстроковий характер і зберігають свою чинність після закінчення строку дії цього Договору.

14. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

14.1 За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань Сторони несуть відповідальність згідно з діючим законодавством України та цим Договором.

14.2 Пацієнт відповідає за достовірність наданої інформації щодо свого здоров’я, виконання рекомендацій лікаря, своєчасну оплату наданих Послуг.

14.3 Виконавець відповідає за якість та безпеку наданих Послуг.

14.4 У разі прострочення оплати наданих Послуг Виконавець має право вимагати від Пацієнта сплати пені у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми фактичної заборгованості за кожен день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів – додатково вимагати від Пацієнта сплати штрафу в розмірі суми заборгованості.

14.5 Не є показником неналежної якості наданих Виконавцем Послуг:

14.5.1 ускладнення та інші побічні ефекти втручання, що виникли внаслідок біологічних особливостей організму Пацієнта та ймовірність яких наявні знання і технології не можуть повністю виключити, якщо Послуги надані з дотриманням всіх необхідних дій і умов, що пред’являються до послуг даного виду;

14.5.2 можливий дискомфорт, що викликаний специфікою медичних методик і є наслідком реакції організму на фізичний, хімічний вплив препаратів, які проходять протягом розумного строку і про які Пацієнт був заздалегідь повідомлений лікуючим лікарем;

14.5.3 ускладнення, що наступили після надання Послуг у випадку грубого недотримання (порушення) Пацієнтом рекомендацій, наданих лікуючим лікарем.

14.6 Виконавець звільняється від відповідальності за результат наданих Послуг та за шкоду, заподіяну здоров’ю Пацієнта, у випадках: 

14.6.1 невиконання Пацієнтом призначень та рекомендацій лікуючого лікаря, Плану лікування; 

14.6.2 неявки чи несвоєчасної явки Пацієнта на заплановані прийоми чи контрольні медичні огляди;

14.6.3 відмови Пацієнта від продовження лікування та/або дострокового розірвання Договору;

14.6.4 неповідомлення, невчасне повідомлення Пацієнтом суттєвої інформації про стан свого здоров’я (анамнез), наявні шкідливі звички чи повідомлення завідомо неправдивих відомостей;

14.6.5 отримання медичної допомоги в інших закладах охорони здоров’я або в інших медичних спеціалістів;

14.6.6 несвоєчасного та/або неналежного повідомлення Пацієнтом лікаря про ускладнення, що виникли під час дії Договору;

14.6.7 несвоєчасного та/або неналежного повідомлення Пацієнтом Виконавця про виявлені недоліки в процесі отримання Послуг.

14.6.8 використання лікарських засобів та медичних виробів неналежної якості або таких, що не призначені лікарями Виконавця;

14.6.9 виникнення алергії або неприйняття медичних препаратів або матеріалів, дозволених до застосування;

14.6.10 розвитку захворювань чи патологій, які не пов’язані з наданням послуг за цим Договором;

14.6.11 відмови Пацієнта від надання послуг з відновлення різко порушених або втрачених життєво-важливих функцій організму (реанімаційних заходів) та/або інших медичних послуг, що необхідні Пацієнту та які Виконавець немає змоги надати, що надаються Підрядником згідно договору з Виконавцем.

14.7 Пацієнт повідомлений про те, що сучасна медицина не є точною наукою, відтак діагностика та лікування не можуть гарантувати отримання точного і позитивного ефекту. Пацієнт усвідомлює, що в силу обмеженості можливостей сучасної медицини, складності діагностики та лікування окремих захворювань, індивідуальності та унікальності організму кожного пацієнта запропоновані Виконавцем Послуги можуть не принести очікуваного результату або навіть спричинити погіршення здоров’я Пацієнта, виникнення атипових реакцій та ускладнень, які не враховані у галузевих медичних стандартах (протоколах) та не описані в спеціальній літературі.

15. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

15.1 Виконавець звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, військові дії, громадські заворушення, страйк, терористичні дії або акти, антитерористичні операції, пожежі, удари блискавки, вибухи, відсутність електричної енергії, перебої в постачанні природного газу або питної води, поломка обладнання або устаткування, тимчасова непрацездатність лікарів або іншого медичного персоналу Виконавця тощо).

15.2 Пацієнт звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладення Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, військові дії, громадські заворушення, страйк, терористичні дії або акти, антитерористичні операції, пожежі, удари блискавки, вибухи).

15.3 Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону. 

16 ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

16.1 У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

16.2 У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до законодавства України.

17. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

17.1 Зміни до цього Договору вносяться Виконавцем в односторонньому порядку та оприлюднюються на веб-сайті Виконавця та на паперових носіях в Закладі Виконавця (на рецепції та/або в Куточку споживача). В разі виявлення розбіжностей між умовами цього Договору, оприлюдненими на веб-сайті Виконавця та на паперових носіях в Закладі Виконавця, пріоритет має примірник на паперових носіях.

17.2 У випадку внесення змін до цього Договору (в тому числі в разі зміни цін на Послуги) Виконавець зобов'язаний повідомити про це Пацієнтів за 30 днів до передбачуваної дати впровадження змін та/або введення нових цін шляхом розміщення оголошення на веб-сайті та на рецепції в приміщенні Закладу. Оголошення про введення нових тарифів також повинно бути розміщене в Закладі протягом 2-х місяців з початку їх введення.

17.3 У разі незгоди Пацієнта зі змінами, внесеними до Договору, такий Пацієнт зобов'язаний розірвати Договір у тижневий строк з моменту, коли він дізнався чи міг дізнатися про зміни. Продовження користування Послугами свідчить про згоду Пацієнта з внесеними до Договору змінами.

18. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

18.1 Цей Договір набирає чинності з дати укладення та діє безстроково, до його припинення будь-якою зі Сторін в порядку, встановленому Договором.

18.2 Всі строки надання Послуг протягом виконання Плану лікування є приблизними та можуть змінюватися в залежності від стану здоров'я Пацієнта та інших об'єктивних або суб'єктивних обставин.

18.3 Дія цього Договору може бути достроково припинена в наступних випадках:

18.3.1За взаємною згодою Сторін, в т.ч. шляхом укладення Додаткової угоди про припинення Договору.

18.3.2За ініціативою Пацієнта шляхом подання Виконавцю письмової заяви не пізніше ніж за 10 днів до передбачуваного дня розірвання Договору. Договір вважається розірваним з дати, що зазначена в заяві.

18.3.3За ініціативою Виконавця у випадках порушення Пацієнтом умов Договору та (або) Правил, за умови здійснення всіх необхідних дій, що запобігають будь-якому погіршенню стану здоров'я Пацієнта у зв'язку з такою відмовою. Виконавець письмово інформує Пацієнта про причини відмови від Договору та дату, з якої Договір вважатиметься розірваним. За відсутністю зв’язку з Пацієнтом повідомлення про розірвання Договору надсилається листом за адресою, яка вказана в Договорі. Договір є розірваним з дати, що зазначена в повідомленні Виконавця. 

18.4 Сторони беззастережно погоджуються під реквізитами Пацієнта вважати інформацію, зазначену ним при оформленні Плану лікування та медичної карти.

18.5 Пацієнт розуміє і погоджується з тим, що вся інформація, яка розміщується на Інтернет ресурсах Виконавця, носить лише інформаційно-рекомендаційний характер та не може трактуватися як медична інформація та як вказівка до її застосуванні по відношенню до особи Пацієнта. 

18.6 Правила перебування та обслуговування пацієнтів в Закладі та діючі тарифи на медичні послуги затверджуються Виконавцем і розміщуються на веб-сайті, а також в Куточку споживача Закладу та надаються для ознайомлення на першу вимогу Пацієнта. 

18.7 На всіх документах, що пов’язані з укладенням та виконанням цього Договору, які передбачають підписання їх Пацієнтом, поряд з підписом Пацієнт обов’язково власноруч зазначає свої прізвище та ініціали. 

19. ДОДАТКОВІ ДОМОВЛЕНОСТІ СТОРІН 

19.1 Стороною цього Договору, крім Виконавця та Пацієнта, також може бути Третя особа - за згодою Пацієнта і самої Третьої особи. Законний представник Пацієнта не вважається Третьою особою.

19.2 При залученні Третьої особи Стороною Договору Виконавець має право вимагати від такої особи пред’явлення документів, які підтверджують її повноваження щодо вчинення певних дій від імені Пацієнта.

19.3 Третя особа вважається такою, що супроводжує Пацієнта, і може вчиняти певні дії чи отримувати інформацію виключно за згодою Пацієнта, яка фіксується окремим Протоколом.

20. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"НАРКОЛОГІЧНА КЛІНІКА "ПАЛЬМІРА"

Код юридичної особи 41548624

Місцезнаходження: 02091, м. Київ, Харківське шосе, буд. 152, корпус 2, офіс 222

Адреса провадження господарської діяльності: м. Київ, провулок Задорожній 5, корпус 2

Директор Табачинський Володимир Олегович

Часті питання:

Чи є у вас стаціонар?

Так у нас є власний стаціонар, палати трьохмісні, двомісні і VIP (одномісна). Вартість за добу: Алко/нарко 3-місна – 3700 грн, 2-місна – 4700 грн, і VIP – 7500 грн. Психіатрія 3-місна – 3900 грн, 2-місна – 4900 грн і VIP – 7700 грн

В цю вартість входить: лікування, 4 разове харчування, медикаменти та фіз.процедури. 

Як швидко лікар може мене прийняти?

Це питання безпосередньо уточнюється у лікаря, загружденість пацієнтами і тд, загалом можливий запис в той же день або протягом найближчих 2-3 днів.

Який термін(скільки по часу) лікування?

Все дуже індивідуальною. Мінімальний курс який проходять наші пацієнти в середньому 10 діб. Але детокс може бути 3 доби, а реабілітація 20 діб.

Чи працюєте ви на вихідних/святах?

Клініка працює цілодобово без вихідних і свят. Консультації лікарів проходять з понеділка по п'ятницю з 11.00 до 17.00 по запису.

Як можно орлатить послуги готівка/переказ та повністю/частинами&

Оплату можна здійснить як готівкою так і безготівково. Також оплату можна здійснювати частинами на період лікування.

Впевнений вплив та дбайлива підтримка в дорозі до одужання!
Не завжди пацієнт самостійно приймає рішення про початок лікування. Наші психологи та лікарі готові надати необхідну допомогу та підтримку.
Професійний та уважний колектив!
Наші експерти мають високу кваліфікацію в галузі медицини та психології, готові надати якісне обслуговування.
067 111 29 05
Консультація у клініці Пальміра

Умови проживання
Пальміра

Коридор
Палата VIP
Палата VIP 2
Двомісна палата Стандарт
Двомісна палата Стандарт
Двомісна палата Стандарт 2
Ресепшин 1
Ресепшин 2
Ресепшин 3
Клініка